โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายปานทอง เฉวียงหงส์

  หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • thumbnail

  นางสุภิญญา สุโข

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางธนศิริ พรมแพน

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุธาริณี อนงนุช

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสิริมา วันนุกูล

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพิสมัย ปรินทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

^