โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นายบุญส่ง จอมหงษ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายชัยณรงค์ วงศ์ขุมเงิน

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางสุวรรณี วงศ์ขุมเงิน

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นายอัษฎาวุธ คชพันธ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางอนัญญา พิสุทธิเมธา

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

^